Kaushal Vikas Program on Bharti Cowshala at Jalgaon (13/12/2015)